elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Piątek 10.04.2020

zapytanie ofertowe - środki czystości

                                                                                                Goleniów, dnia 27 stycznia 2020 r.

 

 

 

Znak sprawy:SP1.K.2014.3.2020.KŁ         

 
 
Strona internetowa Zamawiającego:
www.sp1.goleniow.pl

 

 Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Noblistów Polskich z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 11, 72-100 Goleniów zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zaprasza do złożenia oferty pn.:” Oferta cenowa na dostawę środków czystości do Szkoły Podstawowej nr 1  im. Noblistów Polskich w Goleniowie”

       I.        Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów polskich w Goleniowie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

     II.        Termin realizacji i istotne warunki zamówienia :

 1.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.     Środki czystości będą dostarczane na koszt Dostawcy według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.

3.     Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia, żądania wymiany lub reklamacji dostawy środków czystości w asortymencie niezgodnym z zamówieniem lub dostawy środków w uszkodzonych opakowaniach lub złej jakości.

4.     Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT dostawy środków czystości do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie.

5.     Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena brutto.

6.     Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

7.     Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

8.     Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

9.     Termin wykonania zamówienia: od dnia wyboru Dostawcy do dnia 31.12.2020 r.

 

   III.        Termin złożenia oferty upływa dnia 03.02.2020 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

   IV.        Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich, ul. Jana Kilińskiego 11, 72-100 Goleniów, sekretariat lub skan oferty przesłać na adres e-mail: kadrowa@sp1.goleniow.pl

 1.     W przypadku przesyłania oferty pocztą elektroniczną na wskazany poniżej adres, w temacie wiadomości należy wpisać: „Oferta na dostawę środków czystości”.

2.     Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Kopertę (opakowanie) należy opisać w następujący sposób:

        

 

 

 

 

 

 

 

Dokładna nazwa i adres

Wykonawcy składającego ofertę………….

E-mail…………..                                                                                                                  

 

                                                          Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich

                                                               ul. Jana Kilińskiego 11                      

                                                                                72-100 Goleniów

 

„Oferta cenowa na dostawę środków czystości do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie”

                                
                                                    

3.     Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.

4.      Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie w taki sposób, aby widoczna była także treść wykreślona lub poprawiona oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

5.     Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

    V.        Formularz oferty należy sporządzić, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do zapytania ofertowego. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

   VI.        Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 lutego 2020 r. o godz. 11.00

  VII.        Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania w dniu 5 lutego 2020 r., zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej BIP Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie.

VIII.        Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest               Katarzyna Łabęcka.

   IX.        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

    X.        Klauzula informacyjna wynikająca z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

-         administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich , ul. Jana Kilińskiego 11, 72-100 Goleniów,

-         inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie jest Bartosz Kaniuk, tel. 579 979 237, e-mail: kaniuk@proinspektor.pl

-         kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie:  e-mail: sekretariat@sp1.goleniow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych,

-         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

-         odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego,

-         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne - zgodnie z JRWA: dokumentacja z niniejszego postępowania posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku niniejszego postępowania posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat),

-         w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

-         posiada Pani/Pan:

·         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

·         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

·         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

-         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

-         nie przysługuje Pani/Panu:

·         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

·         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

·         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Joanna Stanuch - Piotrowicz

 

 

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 

 [1]Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy zawartej w wyniku tego postępowania.
[2]Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

Informacje o artykule

Data utworzenia: 27.01.2020
Lista załączników: 1
Liczba wyświetleń: 44
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
03.02.2020
16:31:11
edycja
Administrator
zapytanie ofertowe - środki czystości
27.01.2020
20:41:10
edycja
Administrator
zapytanie ofertowe - środki czystości
27.01.2020
20:41:05
edycja
Administrator
zapytanie ofertowe - środki czystości
27.01.2020
20:31:09
edycja
Administrator
zapytanie ofertowe - środki czystości
27.01.2020
20:29:33
edycja
Administrator
zapytanie ofertowe - środki czystości
27.01.2020
20:24:20
edycja
Administrator
zapytanie ofertowe - środki czystości
27.01.2020
20:20:32
edycja
Administrator
zapytanie ofertowe - środki czystości
27.01.2020
20:18:59
dodanie
Administrator
zapytanie ofertowe - środki czystości