elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Piątek 10.04.2020

wykonanie i montaż hydrantów do celów przeciwpożarowych

Załącznik nr 1 do Regulaminu zamówień publicznych

 Goleniów, 11 czerwca 2019 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie i montaż hydrantów do celów przeciwpożarowych

 

 

 

Zamawiający:
 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich

ul. Jana Kilińskiego 11

72-100 Goleniów

  

Przedmiot zapytania ofertowego:
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż hydrantów do celów przeciwpożarowych
w miejsce zdemontowanych zużytych hydrantów posiadających piony wodne wraz
z wykonaniem projektu wykonawczego w  Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich
w Goleniowie.

  

Wymagania związane z wykonaniem:
 

1.Wpisanie aktualnej ceny na wykonanie powyższej usługi.

2. Zamawiający zleca wykonawcy wykonanie projektu wykonawczego na hydranty do celów przeciwpożarowych.

2. Prace montażowe zostaną wykonane przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi. Sprzęt
i narzędzia będą odpowiadać co do jakości wymogom określonym w przepisach prawa, w tym przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.

3. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę równoważne urządzenia, materiały i inne elementy muszą posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania w należytym porządku terenu wykonywanych prac budowlanych w okresie realizacji zamówienia, aż do zakończenia
i odbioru ostatecznego robót.

5. Wykonawca musi dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia (certyfikat) producenta do pomiarów i montażu hydrantów ppoż.

6. Wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodny z obowiązującymi normami. W przypadku reklamacji oferent zobowiązany będzie do naprawy wadliwej usługi w terminie 14 dni od zgłoszenia, lub niezwłocznie.

7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę odnoszącą się do przedmiotu zamówienia.

8. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Zawierać cenę netto plus podatek VAT oraz wartość brutto wykonanej usługi całościowo.

9. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

10. termin wykonania zamówienia : lipiec 2019

  

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 21 czerwca 2019 r. w następujący sposób:
 

1)     Na piśmie (osobiście lub za pomocą instytucji doręczycielskiej, w tym poczty
w następujące miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Goleniowie ul. Jana Kilińskiego 11 72-100 Goleniów)

2)     Za pośrednictwem poczty elektronicznej email: kadrowa@sp1.goleniow.pl

3)     Faksu na numer: 91 418 21 26

 

 

 

Zastrzeżenie

Złożenie zapytania ofertowego nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Szkołę  Podstawową nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. Odpowiedź wykonawcy na niniejsze zapytanie będzie rozumiana jako złożenie oferty.

 

Informacje o artykule

Data utworzenia: 11.06.2019
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 88
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
11.06.2019
14:13:04
edycja
Administrator
wykonanie i montaż hydrantów do celów przeciwpożarowych
11.06.2019
14:04:15
edycja
Administrator
wykonanie i montaż hydrantów do celów przeciwpożarowych
11.06.2019
14:00:05
dodanie
Administrator
wykonanie i montaż hydrantów do celów przeciwpożarowych