elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Piątek 10.04.2020

świadczenie usług z zakresu BHP

                                                                                                           Goleniów, 22 stycznia 2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usług z zakresu BHP

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług z zakresu BHP dla ww. placówki

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Nabywca:

 Gmina Goleniów, Plac Lotników 1 72-100 Goleniów, NIP 856 00 08 981

Odbiorca:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie

ul. Jana Kilińskiego 11

72-100 Goleniów

NIP 856 18 66 936

tel. 91 418 21 26

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu BHP tj.:

- przeprowadzanie przeglądów warunków pracy pod względem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole

- informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagorzeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń

- sporządzanie i przedstawienie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy

- udział w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju szkoły oraz przedstawienie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno – organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

- udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji szkoły albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględniania wymagań bezpieczeństwa
i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji

- zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy

- przedstawienie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy

- udział w opracowaniu regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

- opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy

- udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków: prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.

- doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

- udział w dokonywaniu ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą

- doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowisku pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

- współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

- przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP

- stawienia w jednostce obsługiwanej na każde telefoniczne lub wysłane e-mailem wezwanie przez kierownika jednostki lub osoby upoważnionej  dokonane na:

 Telefon Zleceniobiorcy ……………………………. e-mail Zleceniobiorcy…………………………………

 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA : od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

Oferta powinna:

- być sporządzona w formie pisemnej (w języku polskim)

- zawierać nazwę zadania, którego dotyczy

- zawierać nazwę, adres, numer telefonu, e-mail, numer NIP Oferenta

- zawierać wartość brutto (liczbowo i pisemnie)

- być opatrzona pieczęcią firmową

- posiadać datę sporządzenia

- być podpisana czytelnie przez Oferenta

 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy złożyć do dnia 30 stycznia 2020 r. do godz. 15.00:

- osobiście w sekretariacie Szkoły

- pocztą elektroniczną na adres: kadrowa@sp1.goleniow.pl

- pocztą tradycyjną – na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie,
ul. Jana Kilińskiego 11, 72-100 Goleniów

Uwaga: w przypadku wysłania oferty drogą e-mailową musi być ona zeskanowana, aby był widoczny podpis Wykonawcy

W przypadku wysłania oferty drogą e-mailową, za skuteczne doręczenie uważa się pisemne potwierdzenie otrzymania oferty przez Zamawiającego

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

KRYTERIA WYBORU OFERTY:

- cenna brutto za świadczenie usługi z zakresu BHP ( w skali miesiąca)

 

ROZSTRZYGNIECIE POSTĘPOWANIA:

Postępowanie zostanie rozstrzygnięte 31 stycznia 2020 r. O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną powiadomienie przez Zamawiającego.

Jednocześnie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia zostanie skierowana  umowa.

Jeśli ten będzie się uchylał od podpisania umowy, Zleceniodawca może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych. Zastanawiający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia zapytania bez podania przyczyny.

Odrzuceniu podlegają oferty które:

a)    nie spełniają wymagań merytorycznych

b)    są niezgodne z przepisami prawa

 

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

-         administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich , ul. Jana Kilińskiego 11, 72-100 Goleniów,

-         inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich                       w Goleniowie jest Bartosz Kaniuk, tel. 579 979 237, e-mail: kaniuk@proinspektor.pl

-         kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie:  e-mail: sekretariat@sp1.goleniow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych,

-         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

-         odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego,

-         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne - zgodnie z JRWA: dokumentacja z niniejszego postępowania posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku niniejszego postępowania posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat),

-         w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

-         posiada Pani/Pan:

·         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

·         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

·         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

-         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

-         nie przysługuje Pani/Panu:

·         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

·         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

·         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

 

Załączniki:

Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia

a)    Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

b)    Załącznik nr 2 – Wzór umowy

 

 

Dyrektor Szkoły

Joanna Stanuch - Piotrowicz

 [1]Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego ani zmianą postanowień umowy zawartej w wyniku tego postępowania.
[2]Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

Informacje o artykule

Data utworzenia: 23.01.2020
Lista załączników: 2
Liczba wyświetleń: 47
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
23.01.2020
08:25:09
edycja
Administrator
świadczenie usług z zakresu BHP
23.01.2020
07:53:01
edycja
Administrator
świadczenie usług z zakresu BHP
23.01.2020
07:48:30
edycja
Administrator
świadczenie usług z zakresu BHP
23.01.2020
07:46:43
dodanie
Administrator
świadczenie usług z zakresu BHP