elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Piątek 10.04.2020

Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie

                                                                                               Goleniów, dnia 15 stycznia 2020 r.

 

 

 

Znak sprawy:SP1.K.2014.1.2020.KŁ         

 
 
Strona internetowa Zamawiającego:
                                                                                   www.sp1.goleniow.pl

 

 

 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Noblistów Polskich z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 11,  72-100 Goleniów zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zaprasza do złożenie oferty na zadanie p.n. „Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie”.

 

1.   Przedmiotem zamówienia jest malowanie Auli w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie zgodnie z zakresem robót.

2.   Zakres robót:

- wykonanie naprawy i wyrównania powierzchni – likwidacja pęknięć tynku oraz ubytków w tynku, likwidacji niepotrzebnych elementów mocujących -kołków, wkrętów. W tym wykonanie gładzi gipsowej w miejscach tego wymagających,

- wykonanie w celu naprawy i wyrównania powierzchni prac tynkarskich

- przygotowanie do malowania oraz częściowe zmycie powierzchni do malowania,

- zagruntowanie powierzchni przewidzianych do malowania farbami emulsyjnymi,

- wyprowadzenie pionów na narożnikach, osadzenie listew narożnikowych i prowadzących,

- malowanie dwukrotne wszystkich ścian farbą kolorową,

- malowanie dwukrotne sufitu farbą białą,

- malowanie lamperii w pomieszczeniu,

- usunięcie taśm i folii zabezpieczających, sprzątnięcie pomieszczenia po wykonanych pracach,

UWAGI OGÓLNE:

- wymienione w pozycjach roboty są robotami podstawowymi, roboty pomocnicze jak np. użycie drabin, rusztowań stanowią koszty pośrednie robót.

- wysokość pomieszczenia 7,35 m

3. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli minimum 12 miesięcy gwarancji od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

 

4.Termin złożenia oferty upływa dnia 22.01.2020 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

5. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich, ul. Jana Kilińskiego 11, 72-100 Goleniów, sekretariat lub skan oferty przesłać na adres e-mail: kadrowa@sp1.goleniow.pl

 

5.1. W przypadku przesyłania oferty pocztą elektroniczną na wskazany poniżej adres, w temacie wiadomości należy wpisać: „roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie”.

 

6 Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Kopertę (opakowanie) należy opisać w następujący sposób:

 

Dokładna nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę………….

E-mail…………..                                                                                                                  

 

                                                          Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich

                                                               ul. Jana Kilińskiego 11                      

                                                                                72-100 Goleniów

Zadanie pn.: „Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie”

 

 7. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.

7.1. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie w taki sposób, aby widoczna była także treść wykreślona lub poprawiona oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do zaproszenia. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

10. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 28 lutego 2020 r.

11. Kryterium oceny oferty: 100% cena oferty

W ramach kryterium „Cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako „C”)  – oferta z najniższą ceną, uzyska  maksymalną ilość punktów tj.100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:

                 Najniższa zaproponowana cena oferty
C = ----------------------------------------------------------------- x 100% x 100
                  Zaproponowana cena oferty badanej

           

 

12. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest               Katarzyna Łabęcka.

 

13. Zamawiający  przewiduje n/w formy porozumiewania się Wykonawcami:

a) pisemnie na adres : Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich, ul. Jana Kilińskiego 11, 72-100 Goleniów

b) faksem pod numer:  91  418 21 26

c) pocztą elektroniczną na adres:   kadrowa@sp1.goleniow.pl

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie złożenia zamówienia w przypadku, kiedy wartość oferty najkorzystniejszej przekroczy wartość przeznaczonych na to zadanie środków finansowych.

 15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

18. Klauzula informacyjna wynikająca z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

-         administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich , ul. Jana Kilińskiego 11, 72-100 Goleniów,

-         inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich  w Goleniowie jest Bartosz Kaniuk, tel. 579 979 237, e-mail: kaniuk@proinspektor.pl

-         kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie:  e-mail: sekretariat@sp1.goleniow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych,

-         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

-         odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego,

-         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne - zgodnie z JRWA: dokumentacja z niniejszego postępowania posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku niniejszego postępowania posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat),

-         w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

-         posiada Pani/Pan:

·         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

·         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

·         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

-         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

-         nie przysługuje Pani/Panu:

·         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

·         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

·         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Joanna Stanuch - Piotrowicz

 

 

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projekt adaptacji akustyc

 

                                                                                                       

Informacje o artykule

Data utworzenia: 16.01.2020
Lista załączników: 1
Liczba wyświetleń: 55
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
23.01.2020
08:24:23
edycja
Administrator
Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie
23.01.2020
08:21:38
edycja
Administrator
Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie
16.01.2020
09:31:52
edycja
Administrator
Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie
16.01.2020
09:29:31
edycja
Administrator
Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie
16.01.2020
09:29:07
edycja
Administrator
Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie
16.01.2020
09:25:20
edycja
Administrator
Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie
16.01.2020
08:43:01
edycja
Administrator
Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie
16.01.2020
08:38:32
edycja
Administrator
Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie
16.01.2020
08:37:23
dodanie
Administrator
Roboty malarskie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie